Marcin Duda Architekt

Autorska pracowania projektowania

Oferta

prace przedprojektowe
Wielobranżowe opracowania projektowo - kosztorysowe
Nadzory autorskie nad prawidłowym wykonaniem inwestycji

Przykładowe rodzaje opracowań

Dokumentacja wykonywana przed rozpoczęciem prac projektowych przedstawiająca stan faktyczny istniejącego budynku.

Opracowanie zawiera opis techniczny, rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje, zestawienie powierzchni, itp. Zakres opracowania zależy od indywidualnych potrzeb każdego inwestora.

Pomiary dokonywane są z natury przy użyciu dalmierzy laserowych LEICA i taśm mierniczych.

Określenie możliwości zabudowy terenu na podstawie istniejących danych przestrzennych (np. działka, otoczenie) i prawnych (np. MPZP lub DWZiZP). 

Dokumentacja projektowa zawierająca wstępne rozwiązania, wypracowane na podstawie programu wyznaczonego przez Klienta a warunkami terenowymi i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Projekt koncepcyjny pozwala określić: wygląd przyszłego budynku, listę problemów do rozwiązania w trakcie kolejnych prac projektowych, szacunkowy kosztorys, ramy czasowe wykonania dalszych etapów.

Konsultacje z Klientem odbywają się zwykle na modelu 3D. Projekt może zawierać wizualizacje lub makiety.

 

Służy określeniu możliwości zrealizowania zakładanej przez Klienta funkcji budynku lub lokalu w kilku wariantach.

Opracowanie projektowe zawiera uproszczone rysunki rozmieszczenia elementów wyposażenia ( ścianki działowe, zabudowy, posadzki, meble, wyposażenie itd.).

Projekt budowlany jest podstawowym opracowaniem projektowym służącym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Jest to uszczegółowiony projekt budowlany. Zawiera wszelkie detale wykonawcze, dobory materiałowe, stanowiące podstawę do wykonania kosztorysów i przedmiarów robót.

Jest to szczegółowy projekt aranżacji pomieszczeń określający wszystkie elementy wyposażenia (meble, oświetlenie, okładziny, kolorystykę, zieleń, itd.).

Opracowanie projektowe zawiera rzuty posadzek, sufitów, rozwinięcia ścian, projekty mebli.

Dodatkowa usługa pełniona przez Architekta polegająca na obsłudze administracyjnej procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przed organami administracji państwowej.

Usługa prowadzona w imieniu Klienta na podstawie pełnomocnictwa.

Jest to kalkulacja kosztów realizacji inwestycji budowlanej wykonana według ustalonych metod w oparciu o przedmiar i obmiar.

Jest to aktualizacja dokumentacji z naniesieniem wprowadzonych zmian podczas procesu budowy.

Koordynacja procesu budowy w ścisłej współpracy z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.

Pomoc przy odbiorze inwestycji.

Nie wiesz dokładnie jak przebiega współpraca Klient – Architekt? Zajrzyj do Poradnika Klienta Architekta” przygotowanego przez IARP.

Marcin Duda Architekt

Autorska pracownia projektowania budowlanego założona w październiku 2011 roku. 

Zajmuję się wykonywaniem wielobranżowych opracowań projektowo – kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i ekspertyzami.

W ramach pełnomocnictwa od Klienta prowadzę obsługę administracyjną procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

Pełnię również nadzory autorskie na budowie, kontrolujące prawidłowe wykonanie inwestycji.

Od wielu lat współpracuję ze stałą, zgraną grupą projektantów branżowych i wykonawców.

Marcin Duda Architekt, nr uprawnień MA-065/08 , IARP, SARP.

Marcin Duda

Posiadam państwowe uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń nr MA-065/08 oraz jestem członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) i Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Przez ponad 11 lat zdobywałem doświadczenie na stanowisku architekta, następnie architekta prowadzącego w uznanej pracowni projektowej WAB Architekci. Od ponad 7 lat prowadzę własną praktykę projektowa pod nazwą "Marcin Duda Architekt". Jestem uczestnikiem licznych szkoleń i targów dotyczących architektury, budownictwa i designu.

DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE

Poszukujemy i zalecamy ekonomiczne rozwiązania budowlano – instalacyjne dotyczące oszczędności energii.

Namawiamy do stosowania ekologicznych, nietoksycznych materiałów budowlanych i wykończenia.

Preferujemy producentów i firmy wykonawcze, poddające swoje odpady segregacji i recyclingowi.